KLUBBENS VEDTÆGTER

Fremlagt på generalforsamling den 13. april 2011 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2011. Ændret på generalforsamling den 9. april 2024.

§ 1. Navn

Forenings navn er Viborg Svømmeklub. Foreningen er stiftet d. 21. juli 1943 og har hjemsted i Viborg. Viborg Svømmeklub er medlem af Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund og er underkastet de respektive forbunds regler og bestemmelser.

 

§ 2. Formål

Forenings formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i svømning og relaterede områder. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for aktiviteterne i klubben..

 

§ 3. Medlemmer

 

§ 4. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent, samt opkrævningsterminer og opkrævningsform. Bestyrelsen bestemmer hvilken registreret eller autoriseret revisor, som skal revidere regnskabet en gang om året. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet eller helt fritage medlemmer for kontingent.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller en af denne udpeget person. Ved udmeldelse tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

 

§ 6. Udelukkelse

Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at udelukke et medlem, når den finder, at den pågældende i væsentlig grad har optrådt usportsligt eller på anden måde modarbejder foreningen. Bestyrelsen skal, såfremt det udelukkede medlem kræver dette, forelægge sin beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der træffer afgørelse om eksklusion.

 

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned, indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved annoncering på svømmeklubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutninger om spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der undersøger dens lovlighed. Er generalforsamlingen ikke lovlig indvarslet, indkaldes inden en måned til en ny med samme dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 15 stemmeberettigede er mødt. Indsigelse mod generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed skal fremsættes, inden forhandlingerne indledes.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være fremsendt til klubbens officielle adresse senest 7 dage før generalforsamlingen, dog skal vedtægtsændringsforslag være fremsendt senest 1. marts samme år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Udvalgenes beretning.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne.
  7. Eventuelt.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 14 dages varsel ved annoncering på svømmeklubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9. Stemmeret

Stemmeberettigede er tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og ikke står i restance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog udøves stemmeretten for medlemmer under 15 år af en forælder/værge. For medlemmer på 15 -17 år kan stemmeretten udøves af en forælder/værge, såfremt medlemmet ikke selv er til stede. Hver tilstedeværende kan maksimalt repræsentere 2 stemmer.

Dokumentation for gyldigt medlemskab kan kræves forevist på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindelig stemmeflertal, dog kræves det til ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted.

 

§ 10. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger formand og bestyrelse, der (incl. formand) består af 5 – 7 medlemmer: Ingen af disse må være aflønnet af Viborg Svømmeklub. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgbare er personer, der er fyldt 18 år.

 

§ 11. Konstitution

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig med evt. udvalg. Såfremt formanden vælger at udtræde af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

 

§ 12. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst syv dages varsel og mindst tre medlemmer er mødt. Til beslutning kræves almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen føres protokol.

 

§ 13. Tegningsberettigelse

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i foreningen. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af mindst fire bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 14. Udvalg

Der nedsættes stævneudvalg, konkurrenceudvalg, undervisningsudvalg og sponsorudvalg. Flere udvalg kan nedsættes efter behov. Hvert udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen. Som medlemmer af udvalgene kan udpeges medlemmer af Viborg Svømmeklub eller forældre til disse.

 

§ 15. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren, evt. regnskabsføreren, fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen og revisorerne, og kassebeholdningen skal være til stede.

 

§ 16. Foreningens ophør

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst ¾ af alle aktive medlemmer. I tilfælde af opløsning deponeres foreningens midler hos Viborg Idrætsråd til senere brug ved oprettelse af en ny svømmeklub, eller, efter 10 års forløb, til almene idrætsformål i Viborg.